Welkom op de augias website!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding geschieden al onze verkopen, aanbiedingen en installaties onder de hierna genoemde voorwaarden. Onze afgevaardigden of vertegenwoordigers zijn niet onze lasthebbers. De toezeggingen en aanvaardigingen die zij zouden doen of geven, verbinden ons slechts na schriftelijke bevestiging van onzentwege.

2. Als verkoper wordt verstaan AUGIAS CONSULTING bvba, als koper de klant.

3. De leveringstermijnen zijn nooit strikt bindend en worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Wanneer zij overschreden worden geeft dat de klant niet het recht zijn bestelling te annuleren of de ontbinding van de overeenkomst te vragen, en het geeft geen aanleiding tot de betaling van een schadevergoeding. De leveringstermijnen nemen een aanvang op de datum van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Zij hangen af van de naleving van de verplichtingen van de klant (vb. documenten die door de klant moeten worden bezorgd zijn niet tijdig aangekomen, er worden veranderingen aangebracht tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de betalingsvoorwaarden worden niet in acht genomen,…)

4. De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen.

5. Alle vervoer-, douane- en goederenbehandelingen zijn ten laste of gebeuren op kosten en risico van de klant, die de zendingen bij aankomst moet nazien, en zich zonodig moet verhalen tegen de vervoerders, zelfs wanneer de verzending franco gebeurde.

6. Onze prijzen zijn onderhevig aan koersschommelingen. Wij behouden ons het recht voor de definitieve prijs te berekenen op basis van de koers die toepasselijk is op het ogenblik van de bestelling. Al onze prijzen zijn netto prijzen.

7. Behoudens tegenstrijdige contractuele beschikkingen, zijn onze facturen te Gent contant betaalbaar binnen 7 dagen na factuurdatum, mits acceptatie door onze creditafdeling. Cheques, wissels of andere middelen van betaling zijn steeds betaalbaar te Gent en brengen geen schuldvernieuwing voort.

8. Om geldig te zijn moet elke klacht neergelegd worden binnen de 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd.

9. Het verzenden van de factuur geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling in eenmaal en onmiddellijk opeisbaar worden en een intrest afwerpen van 1% per maand. Tevens zal de verkoper gerechtigd zijn een bijkomend bedrag gelijk aan 10% van het nog verschuldigd saldo, met een minimum van € 40 , te eisen ten titel van forfaitaire schadevergoeding, uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

10. In afwijking van artikel 1583 BW blijft AUGIAS CONSULTING bvba eigenaar tot de dag van volledige betaling in hoofdsom en/of interesten en/of forfaitaire vergoeding. Hierbij geeft de koper aan de verkoper opdracht van alle sommen die derden aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn. De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverde materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.

11. De door ons verleende waarborg is strikt beperkt tot de garantiemodaliteiten van onze leveranciers. Mocht de koper deze niet kennen, dan worden ze hem op verzoek toegezonden.

12. Alle bedingingen worden uitgelegd ten voordele van AUGIAS CONSULTING bvba, de verkoper.

13. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de Rechtbanken van Gent ,voor zowel nationale als internationale transacties.

14. Wij willen er de nadruk op leggen dat bij een eventuele uitvoer van producten en documentatie van Amerikaanse oorsprong de bepalingen van het US Department of Commerce opgevolgd moeten worden.

15. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

16. Door een bestelling bij ons te plaatsen, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden en verzaakt eraan zich te beroepen op zijn eigen voorwaarden. Deze zijn voor ons zonder enige uitwerking en kunnen dus niet tegen ons worden ingeroepen.